torstai 24. heinäkuuta 2008

"Gabrielin näky" - Horjuttaako uusi tekstilöytö kuolleelta mereltä kristinuskon perusteita?

Osoittaako ensimmäisen esikristillisen vuosisadan loppuun ajoitettu apokalyptinen teksti, että juutalaisten parissa jo ennen Jeesuksen aikaa tunnettiin ajatus kärsivästä, kuolevasta messiaasta, joka nousee ylös kolmantena päivänä?

Tämä on nyt kesän kuuma keskustelunaihe maailmalla ja rantautuu varmasti ajan oloon myös meille Suomeen. Eräissä kansainvälisissä uutisissa on löydön myötä manattu esiin sitä mahdollisuutta, että tämä musteella n. 1 m x 30 cm kokoiseen kiveen kirjoitettu teksti haastaa kristillisen sanoman Jeesuksen ylösnousemuksen väitetystä ainoalaatuisuudesta.

Mistä löydössä on kysymys?

”Gabrielin näky” koostuu kahdelle palstalle kiveen kirjoitetusta tekstistä, jota on yhteensä 87 riviä. Tekstissä joku Gabriel niminen henkilö (ilmeisesti enkeli) kuvailee apokalyptisia tapahtumia ensimmäisessä persoonassa. Tekstin parissa työskennellyt israelilainen professori Israel Knohl sanoo, että siinä viitataan kahteen erilaiseen käsitykseen messiaasta: toinen on sotilaallinen ja voittoisa Messias Daavidin poika ja toinen on kärsivä ja kuoleva Messias Joosefin poika, tai Efraim. Tämä ei sinänsä ole uutinen. Suomalainen rabbiinisen juutalaisuuden tuntija, tohtori Risto Santala on mm. Juuret –sarjansa kirjoissa (osat I ja II) jo osoittanut myöhemmästä rabbiinisesta traditiosta löytyvän ajatuksen kahdenlaisesta messiaasta – kärsivästä ja voittavasta. Parhaimmillaan Gabrielin näky vahvistaa tämän myöhemmän rabbiinisen tradition perustuvan varhaiseen perimätietoon.

Suurin kansainvälinen kohu on kuitenkin kohdistunut kivessä olevan tekstin riveihin 80–87, joista löytyvät sanat ”kolmantena päivänä” (80) ja hieman myöhemmin ”silloin sinä nouset ylös” (87). Mistä tässä oikein puhutaan? Se onkin suuri kysymys. Liittyvätkö viittaus kolmanteen päivään ja ylös nousemiseen toisiinsa vai eivät? Knohl tulkitsee tekstin viittaavan messiaaseen, joka nousee kuolleista kolmantena päivänä.

Meneekö kristinusko uusiksi?

Löydön ympärillä on jo väläytelty tuttuun tapaan sensaatiomaista väitettä, että jollakin ratkaisevalla tavalla kristinuskon ainoalaatuisuus nyt olisi vaakalaudalla: Kristityt eivät olleetkaan ensimmäisiä uskomassa, että messias nousisi kolmantena päivänä kuolleista. Näin uumoilee mm. TIME –lehti aihetta käsittelevässä artikkelissaan (7.7.2008).

Mutta edes uusi testamentti ei väitä, että kristityt olisivat välttämättä ensimmäisenä keksineet ajatuksen ylösnousevasta messiaasta. Päinvastoin. 1 Kor. 15 luvussa Paavali viittaa itseänsäkin varhaisempaan käsitykseen siitä, että Jeesuksen ylösnousemus ”kolmantena päivänä” tapahtui ”kirjoitusten mukaan”. Tämä saattaa olla viittaus siihen, että jonkinlainen esikristillinen tulevan messiaan ylösnousemusta kolmantena päivänä ennakoiva traditio olisi jo ollut olemassa. Akateemisessa uuden testamentin tutkimuksessa on kiistelty siitä mihin ”kirjoituksiin” Paavali tarkalleen viittaa, koska vanhassa testamentissa ei ole yksiselitteisesti sanottu messiaan nousevan kuolleista kolmantena päivänä. Lähinnä mieleen tulee joku Hoos. 6:2, jossa ylösnousemus (kenties kansallisen uudistumisen vertauskuvana) ja kolmas päivä liitetään toisiinsa, mutta ei yksiselitteisen selvästi messiaaseen. Joidenkin mielestä Paavalin viittaus ei tarkoitakaan mitään tiettyä vanhan testamentin jaetta sellaisenaan, vaan yleensä vt:stä – siis ”kirjoituksista” – löytyvää mallia, jossa Jumalan pelastusteot usein liitetään tapahtumiin kolmantena päivänä (1 Moos. 42:18; 2 Moos. 19:16; Joos. 2:16; Joona 2:1, Esra 8:32; Hoos. 6:2), kuten myöhempi rabbiininen kirjallisuus tulkitsee (e.g. Midrash Rabbah [1 Moos.22:4]). Gabrielin näky olisi osoitus siitä, että jo ennen Jeesuksen aikaa kolmannen päivän ylösnousemus oli yhdistetty ajatukseen messiaasta. Tämä ei ole mikään merkittävä haaste kristinuskolle, jonka ainoalaatuisuus ei perustu sille, missä ja kenellä ensin mahtoi olla ajatus messiaan ylösnousemuksesta. Olihan ajatus ylösnousemuksesta sinänsäkin jo olemassa ennen kristinuskoa tekemättä kristinuskon opetusta yleisestä eskatologisesta ylösnousemuksesta millään tavoin epäautenttiseksi.

Sen sijaan, jos "Gabrielin näky" on oikein rekonstruoitu ja tulkittu, se vie pohjan eräältä liberaaliteologien yleisesti hellimältä väitteeltä. Ben Witherington kirjoittaa blogillaan: ”[T]ämä kivi saattaa osoittaa, että varhaisessa juutalaisuudessa ennen Jeesuksen aikaa oli jonkinlainen ajatus kärsivästä messiaasta, josta Jumala todistaisi herättämällä hänet kuolleista. Tämä ei ole täysin yllättävää Jes 53 valossa. Sen sijaan tämän todellista vaikutusta jeesus-tutkimukselle ei pitäisi sivuuttaa. Kaikkein radikaaleimmat jeesus-tutkijat ovat esittäneet, että evankeliumeista löytyvät Jeesuksen ennustukset hänen kärsimisestään ja kuolemastaan eivät ole Jeesuksen itsensä lausumia – ne pikemminkin heijastavat myöhempien evankeliumien kirjoittajien teologista ajattelua. Jos tämä kivi on aito ei ole mitään perustetta argumentoida tämän suuntaisesti. Jeesus, samoin kuin tämän kiven kirjoittaja, ovat voineet puhua kuolevasta ja nousevasta messiaasta.” Witheringtonin mainitseman Jes 53:n lisäksi voidaan huomioida Psalmit 2:7 ja 16:10, joihin apostolit viittasivat halutessaan osoittaa, että jo kirjoitukset ennakoivat messiaan ylösnousemusta (e.g. Apt. 2:26–27, 31; 13:33–35).

On myös ennätetty esittää, että ajatus Jeesuksen ylösnousemukselle olisi keksitty evankeliumeihin tämän kivitekstin perusteella. Mutta Kuten Witherington osuvasti toteaa: ”Aivan yhtä hyvin voidaan argumentoida, että Jeesus tunsi tämän ajatuksen [messiaan kuolemasta ja ylösnousemuksesta] ja liitti sen itseensä.” Vastaavalla tavalla Jeesus kiinnitti Johannes Kastajan huomion tekemiinsä ihmeisiin ja tunnustekoihin (Matt. 11:4-5; Luuk. 7:22), koska jo vanhassa testamentissa sairaiden parantuminen olivat messiaanisen ajan merkkejä (Jes. 29:18–19; 35:5–6, 42:6-7; 61:1-2; Ps. 146:7-8). Erityisen kiehtova on Luukkaan teksti jakeessa 7:22, joka sanamuodoltaan vastaa hyvin tarkasti kuolleen meren kääröistä löydettyä kuuluisaa messiastekstiä 4Q521, joka puhuu tulevan Jumalan lähettämän messiaan merkeistä: Sokeat saavat näkönsä, kuurot kuulevat, rammat kävelevät, kuolleet herätetään. Ei siis ole lainkaan yllättävää, että ainakin joissakin piireissä Jeesusta edeltävää juutalaista ajattelua, oli ollut olemassa käsitys messiaasta, joka tullessaan tekee ihmetekoja (4Q521). Jeesus osoitti toiminnallaan ja sanoillaan siihen, että hän oli tuo odotettu Messias, jossa täyttyi se mitä juutalaiset messiaalta kirjoitusten mukaan odottivat.

Ratkaisevissa kohdin puutteellinen teksti.

On mahdollista, että yksimielisyyttä tekstin sisällöstä ei koskaan saavuteta. Esimerkiksi Moshe Bar-Asher, Jerusalemin yliopiston emeritusprofessori , joka myös on tutkinut pitkään Gabriel näyn tekstiä pitää sitä kyllä aitona ensimmäisen esikristillisen vuosisadan löytönä, mutta toteaa professori Knohlin teesistä kunnoittavasti: ”Tähän sisältyy yksi ongelma. Ratkaisevissa kohdissa tekstiä on aukkoja joista puuttuu tekstiä. Ymmärrän Knohlin taipumuksen löytää niissä avaimia esi-kristillisen ajan ymmärtämiseen, mutta muutamalta ratkaisevalta riviltä puuttuu paljon sanoja.” Alla olevasta tekstin englanninkielisestä rekonstruktiosta voi havaita miten rikkonainen teksti on ja kuinka juuri ratkaisevissa kohdissa tuntuisi jäävän paljon arvailujen varaan:
Englanninkielinen rekonstruktio "Gabriel näky" tekstin
riveiltä 69-87:


69. Thus He said, (namely,) YHWH of Hosts, the Lord of Israel …:
70. Prophets have I sent to my people, three. And I say
71. that I have seen …[…]…
72. the place for the sake of(?) David the servant of YHWH[ …]…[…]
73. the heaven and the earth. Blessed be …[…]
74. men(?). “Showing mercy unto thousands”, … mercy […].
75. Three shepherds went out to?/of? Israel …[…]
76. If there is a priest, if there are sons of saints …[…]
77. Who am I(?), I (am?) Gabri’el the …(=angel?)… […]
78. You(?) will save them, …[…]…
79. from before You, the three si[gn]s(?), three …[….]
80. In three days …, I, Gabri’el …[?],
81. the Prince of Princes, …, narrow holes(?) …[…]…
82. to/for … […]… and the …
83. to me(?), out of three - the small one, whom(?) I took, I, Gabri’el.
84. YHWH of Hosts, the Lord of(?)[ Israel …]…[….]
85. Then you will stand …[…]…
86. …\
87. in(?) … eternity(?)/… \

Knohl julkaisi jo vuonna 2000 tutkimuksen, jossa hän on koettanut osoittaa rabbiinisten ja varhaisten apokalyptisten sekä kuolleen meren tekstien perusteella, että varhaisen juutalaisuuden parissa tunnettiin ajatus kärsivästä ja kuolevasta messiaasta. Tutkimus ei herättänyt hänen toivomaansa huomiota, koska hänen lähteensä olivat merkittävällä tavalla myöhäisempiä kuin kristillinen usko (Talmud). Niinpä "Gabrielin näky" voisi olla tämä puuttuva linkki Jeesusta edeltävän ajan juutalaisuuteen ja osoittaa, että vaikkapa rabbiinisista lähteistä löytyvät viittaukset perustuvat traditioon, joka edeltää Jeesuksen aikaa. Knohlilla voi siksi olla "taipumus" - kuten Bar-Asher asian ilmaisee - lukea "Gabrielin näkyä" itselleen edullisimmalla tavalla, kun muut eivät välttämättä puutteellisen tekstin äärellä lainkaan päädy vastaaviin tulkintoihin. Mihin suuntaan lopullinen tutkijoiden konsensus päätyy jää nähtäväksi. Eikä vaikuta suuntaan tai toiseen kristinuskon perusteisiin.

Mediakohu tiedossa?

Gabrielin näystä ja sen merkityksestä tullaan varmasti tulevina kuukausina käymään runsasta mielenkiintoista keskustelua. Siihen voi liittyä painotuksia ja äänensävyjä, jotka hämmentävät tavallista kristittyä. Arkeologisena löytönä teksti on merkittävä, mutta sen merkityksestä evankeliumitutkimukselle ja varhaisen kristillisyyden sekä juutalaisuuden tutkimukselle tullaan varmasti vielä kuluttamaan paljon mustetta puolesta ja vastaan. Mielipiteet sekä uutiset julkisuudessa tullevat tutun kaavan mukaisesti vaihtelemaan alkuinnostuksen sensaatiomaisista huuhaa-väitteistä, joiden mukaan kristinusko menee taas kokonaan uusiksi (re: DaVinci koodi, Jeesuksen perhehauta talpiotissa yms.), asiallisempiin ja maltillisempiin asiantuntijalausuntoihin, jotka seuraavat tavan mukaan pienellä viiveellä ja synnyttävät pienempiä lehtiotsikoita. Juuri sensaationhakuiset otsikot ja jutut saattavat ajan oloon hämmentää tavallista kristittyä, jolla ei ole käsitystä mistä löydössä tarkemmin on kysymys. Toivottavasti tämä kirjoitus osaltaan auttaa monia pitämään pään kylmänä jos media taas pääsee vauhtiin.

Kristinuskon ainoalaatuisuus: Jeesus nousi kuolleista – ihan oikeasti!

Mitä kristinuskon ainoalaatuisuuteen tulee, on syytä pitää mielessä, ettei Gabrielin näyssä väitetä jonkun henkilö nousseen kuolleista. Mikäli ratkaisevissa kohdin rikkonainen teksti on oikein tulkittu, siinä esitetään apokalyptisen näyn muodossa ennustus siitä, että Jumalan lähettämä ruhtinas ”nousee ylös”. Kristinuskon ainoalaatuisuus ei ole siinä, että kristityillä ensimmäisenä ennen ketään muuta olisi ollut ajatus ylösnoussevasta messiaasta. Pikemminkin se on siinä, että he väittivät Jeesuksen ihan oikeasti nousseen kuolleista! On sittenkin eri asia esittää, kuten evankeliumit, että joku historiallinen henkilö on todella noussut ylös kolmantena päivänä, kuin kirjoittaa apokalyptisen genren mukaista profetiaa siitä, että joku tarkemmin määrittelemätön Jumalan lähettämä valittu tulee joskus kuolemaan ja nousemaan kuolleista.

Jeesus nousi kuolleista. Hän on oikeasti elossa. SE on ainoalaatuista!--------------------------------------------
AIHEESTA ENEMMÄN:

  • Professori Israel Knohlin oma selvitys Gabrielkiven tekstin rekonstruoinnista ja tulkinnasta (pdf): “By Three Days, Live”: Messiahs, Resurrection, and Ascent to Heaven in Hazon Gabriel* (Israel Knohl, Hebrew University of Jerusalem) *TULOSSA*

Artikkeleita:

Kommentteja sekä keskustelua evankelikaaliselta laidalta:

2 kommenttia:

Juho Sankamo kirjoitti...

Kiitos valisevasta tekstistä. Milenkiintoista. Luin kolme vuotta sitten hesassa Knohlin lyhyen ja provosoivan kirjan, The Messiah before Jesus. Jännä. Siunausta!

Anonyymi kirjoitti...

jännää aikaa eletään vuotta 2008 loppua.

jokatapauksessa tuo gabrielin nimimerkillä oleva kivitaulu tuli vasta nyt tietooni kun tieteen kuvalehden historia lehdykkä tässä lokakuussa mainitsi siitä.

myöskin monia muitakin salaisuuksia on pikku pikku hiljaa tullut julkisuuteen raamttuun liittyen tosin todella surkealla suorastaan hävettävän surkealla annilla, kuten esim. ihmis- jättiläisistä löydetyistä luista maailmalta. löytyy you tubesta pientä tietoa nehimiläisistä. joita tosin ei kerrota missään supisuomalaisissa tv uutisissa tai hesarin sivuilla milloinkaan.


jokatapuksessa tuosta kivitaulusta senverran että

suurin osa ihmisitä ei tunne raamattua historiallisesti eikä ymmärrä että jeesuksesta isä taivaassa on kertonut kaiken ennakkoon jo paljon paljon varhaisemmin kuin varsinainen ristiinaulitseminen tapahtui, ja jeesuksen kuolema toteutui.

sitä ei moni hyväksy että jumala(isä/pyhähenki) itse sanoo esim psalmeissa että hän ennakkkoon kertoo suunnitelmistaansa mitä on tuleva tapahtumaan.myös jesaja 7:14 kertoo tulevasta neitsyen synnyttämästä pojasta joka on jotain ihan muuta mitä ihmiset odottavat.

myöskin

jesaja 9:5 kertoo jeesuksen luonteesta. vaikka hänen nimeään ei ennakkoon sanotakkaan nimeksi tulevan siis jeesus (jeshua) muuta kuin edellä jesaja 7:14 eteenpäin nimeksi immanuel.

jokatapauksessa moni ei edes tiedä että ihminen on luojan eli jeesuksen kautta rakennettu maa-aineksesta johon isä puhalsi elämän hengen. niinhän sana sanookin logos eli sana eli siis jeesus. eli johanneksen evankeliumin
mukaisesti 1:1-5 joka ikinen elävä elämä oli sitten hyttynen tai elefantti tai sitten bakteeri tai ihminen on syntynyt ikäänkuin binääri luvusta eli sanasta. niinkuin edellä raamtussa lukeekin. on ihmisen vaikeata tajuta olevansa luotu isän tahdon mukaisesti kun vallalla on ajatus kiertää raamttua kuin hullu puuron kattilaa polttamatta omaatuntoa. ja hyväksyen evoluutinen kehitys täynnä ristiriitoja ja kuolleita kehyksiä ja moninaisia tulkintoja.


raamattu on hyvin selkeä jos sitä lukee suhteutettuna ymmärtämään ajatus siitä että taivaanisä kyllä tiedostaa
miten elämä kulkee. ja miten sinä käytökseltäsi toimit. niinhän luet esim. sanalaskuja ja psalmeja ja myöskin saarnaajaa ja huomaat että sieltähän löytyy arkipäivään kaikki luonteenpiirteet jotka isä jo sinustakin tiedostaa. etkä voi niitä kiertää millään muotoa. ellet halua sulkea raamatun ja kieltää jumalan luonne, ja hänen rakastava olemuksensa syyllistää synti pahaksi.
jonka sinä tietenkin silloin hyväksytät elämääsi.


raamattu on hyvin yksin kertaisesti kerrottu uudessa liitossa siten että ihminen oli sitten millainen tahansa niin hän pelastuu elämän sisälle vain ja ainoastaan kristuksen jeesuksen lupausten mukaisesti uskomalla häneen, eli suomeksi luotat häneen kirjaiimellisesti ja myöskin käytännöllisesti.

myöskin pitämällä uskon rukoilemalla ja kiittämällä taivaan isää herkeämättä.

sillä raamattu kertoo että elämme demoni hengen(vastustaja/valloittaja/valheenisä/satana/perkele) vallan alaisena niin kauan kunnes jeesus palaa ja puhaltaa pahandemoni hengen pois kadotukseen helvettiin.

näinhän myös jeesuksen tulevaisuutta koskeva profetia on tulematta vielä.


mutta hän tulee niinkuin on luvannut lue vaikkapa sakarja 12:10 tulevaa siis ihmiskunnan aikaa joskus vuonna 2008 jälkeen kris. jolloin jeesus tulee näyttäytyy ja näyttää jutalaisille reikäiset kätensä temppelivuorella.
jeesus on kristus hän on juuri se jumala jota sinunkin olisi syytä tutkia. hän on antanut lupauksen, joka nöyrtyy hänen edessäänsä saa periä taivaan.

tämä nöyrtyminen on siis kuuliaisuutta jeesukselle, eli luopumista kaikesta pahan teosta jota teet ja antamalla jeesusken hallita ja lämmittää sydäntäsi.


toivonkin että etsit sinäkin hänen tahtoansa. jotta saisit rauhan ja pelastuksen häneltä.
kiitos sja mielyttävää lokakuun syksyistä viikonloppua.

tämä viesti on kirjoitettu 18.10 2008