lauantai 20. joulukuuta 2008

Valtaojan ja Skepsiksen huuhaa-argumentit

Keskustelu uskosta ja tieteestä käy kiivana joulun lähestyessä. Professori Tapio Puolimatkan kirjojen ja Helsingin Sanomissa 15.11. julkaistun vieraskynä –kolumnin synnyttämä keskustelu tuntuu kiihtyvän. Eritoten Skepsiksen Puolimatkan kirjat kustantaneelle Uudelle Tielle myöntämän Huuhaa-palkinnon jälkeen.

En väitä lainkaan puhuvani Puolimatkan puolesta. Hän kykenee itse vastaamaan kirjoittamastaan paljon paremmin. Kaikesta huolimatta, toisin kuin ateistifilosofi Thomas Nagel artikkelissaan Public Education and Intelligent Design (Philosophy & Public Affairs 36, 2008, no 2), sen enempää Sekpsis ry kuin Esko Valtaojakaan (tai Elisa Järnefelt Puolimatkalle osoittamassaan vastineessa Helsingin Sanomissa) eivät mielestäni ole hahmottaneet mitä Puolimatka on tuotannossaan yrittänyt sanoa. Nagelin artikkeli ei luonnollisestikaan käsittele Puolimatkan kirjoja, mutta hänen kirjoituksensa on valovuosia edellä Valtaojan ja skepsikkojen tunteellisesta vuodatuksesta fundamentalismi-leimoineen ja kuviteltuine ”kiiloineen”.

Jos Puolimatkan naturalistisesti tulkitun evoluutioteorian asemaan kohdistama tieteenfilosofinen kritiikki on osoitus jostain amerikkalaisesta kreationistisesta salaliitosta, tai ”jenkkien kiilastrategiasta puhtaimmillaan”, yrityksestä ”ujuttaa kreationismi tieteen tilalle koluihin” ja luopua ”koko menestyksekkäästä tieteen perusmetodista [--] vain siksi, että fundamentalistissävyinen Jumala saataisiin kaiken lähtökohdaksi” (Valtaoja, Kotimaa –lehti 8.12.), onko silloin ateistiksi tunnustautuva Thomas Nagelkin osa tätä suurta salaliittoa?

Valtaoja sen sijaan viitatessaan leimaavasti ”litteän maan” uskomuksiin reagoi Puolimatkan tuotantoon juuri sillä älyllisesti kestämättömällä ja dogmaattisella tavalla, jota Nagel kritisoi: ”One of the disturbing things about the public debate is that scientists engaged in it sometimes write as if the idea of fundamental problems with the theory (as opposed to problems of detail in its application) were unthinkable, and that to entertain such doubts is like wondering wether earth is flat.” Nagel itse kuuluu niiden joukkoon, jotka eivät usko ID-teoriaan, mutta eivät myöskään pidä standardi evoluutioteoriaa riittävänä selityksenä: ”Scepticism about the standard evolutionary model is not limited to defenders of ID,” Nagel huomauttaa.

Jos Nagel ateistifilosofina ymmärtää, että älykkään suunnitelman teoria (Intelligent Design) sellaisenaan a) ei ole kreationismia b) eikä suoranaisesti uskonnollinen argumentti Jumalan olemassaolon puolesta traditionaalisen design-argumentin tapaan, olisi aika jo suomalaistenkin ID-kriitikkojen raitistua kritiikissään.

Toinen asia, joka aina jaksaa minua ihmetyttää, on muodossa tai toisessa vastaan tuleva väite, että vakaumus perimmäisen todellisuuden supranaturalistisesta luonteesta⎯että Jumala on universumin perimmäinen alkusyy ja ylläpitäjä⎯ jotenkin itsessään tekee empiirisen tutkimisen tarpeettomaksi tai tuhoaa tieteellisen metodin. Tämä toistuu uusateistien puheenvuoroissa kuin rikkinäisen levyn raita. Väite on kestämätön – vai pitäisikö sanoa täyttä ”huuhaata”. Ja silti se on ollut yksi Puolimatkan kirjoitteluun kohdistettu syytös.

Nagel ei suinkaan ole ainoa, joka tietää kertoa, että monet⎯elleivät useimmat⎯modernin länsimaisen luonnontieteen ”isät” uskoivat (toiset kristillisemmin toiset esoteerisemmin), että kaiken olevaisen perimmäinen selitys on supranaturalistinen. Eikä se suinkaan estänyt heitä tutkimasta luontoa tai kehittämästä tieteellistä metodia. Päinvastoin. Nagel ilmaisee asian artikkelinsa eräässä alaviitteessä näin: ”…the idea that someone who admits the possibility of design as an explanation will have no reason to look for explanation in terms of natural law is completely unsopported, either epistemologically or historically. From Newton on down, scientists who believe in God have always been as intent as anyone else to discover universal natural laws that can be empirically confirmed.”

Niinpä menestyksekkääksi koetun tieteellisen metodin vaihtoehdon tivaaminen Puolimatkalta osoittaa, ettei kysyjä ole ymmärtänyt hänen argumentaationsa luonnetta ja tähtäyspistettä. Kenties se on osoitus siitäkin, että kysyjällä on "jumalanmentävä aukko" sivistyksessä ja epistemologiassa.

Herää kysymys miten skepsikot oikein lukevat kirjoja myöntäessään huomionosoituksiaan? Vastaus voi piillä siinä, etteivät juuri lue. Kannattaa viimeistään tässä vaiheessa pyytää kustantajalta arvostelukappale.

Lopuksi. Pitkälti toistakymmentä vuotta sitten haastattelin muutaman kerran radio-ohjelmissamme nyt jo edeslmennyttä Nils Mustelinia. Toisinaan kävimme kriittisesti uskomuslääkinnän toisinaan taas astrologian kimppuun. Oltiin näissä merkeissä yhteisellä asialla. Mustelinin hauska ja kuuluisa ”spåralogia” vertaus on jäänyt hyvin mieleeni noilta ajoilta. En voi väittää tuntevani Mustelinia tai hänen ajatuksiaan lähemmin. Vaikutelmani kuitenkin on, että hänen aikanaan Skepsis ry periaatteellisesti pidättäytyi uskontokritiikistä jättäen sen vapaa-ajattelijoiden tehtäväksi. Yhdistys ilmaisi tarkoituksekseen paranormaaleiksi väitettyjen ilmiöiden kriittisen tarkastelemisen. Huuhaa-palkinnon myöntäminen kristilliselle kirjakustantajalle (Uusi Tie Oy) uskon ja tieteen välistä suhdetta analysoivista teoksista voi olla merkki linjamuutoksesta tai rajan hämärtymisestä Skepsiksen ja Vapaa-ajattelijoiden toiminnan tavoitteiden välillä. Vai olisiko kenties kyse yhdistysten strategiasta lyödä uusateistinen kiila uskon ja tieteen välille?

-----
Lisää aiheesta:

Professori Tapio Puolimatka vastasi Valtaojalle Kotimaa –lehden verkkokeskustelussa:

On hämmentävää lukea tunnetun tieteentekijän kommentointia, jossa hän luopuu tieteellisen keskustelun periaatteista ja siirtyy tunneperäiseen leimaamiseen. Olen lyhyesti analysoinut uusateistien tunneviestintää Kotimaa-lehdessä 18.12. 2008. Siellä argumentoin, että tunteenomaiseen leimaamiseen turvaudutaan, koska ateistit ovat joutuneet älyllisesti puolustuskannalle. He eivät ole onnistuneet kehittämään argumentteja teististä kritiikkiä vastaan, jonka mukaan ateismi on itsensä kumoava oppi: ateismilla on kumoaja, jota ei voi kumota.
Esko Valtaojan mukaan Helsingin sanomissa julkaistu Vieraskynä kolumnini on ”jenkkien kiilastrategiaa puhtaimmillaan” ja ”ala-arvoista ihmisten harhauttamista professorin arvovallalla”. Helsingin Sanomain kirjoitukseni 15.11., jossa Esko Valtaoja näkee merkkejä kreationistien salaliitosta, on lyhyttä johdantoa lukuun ottamatta yksinomaan juutalaisen ateistifilosofin Thomas Nagelin ajatusten esittelyä. Onko ateisti Nagel siis myös osa ”kiilastrategiaa”?
Olisi tietysti kansainvälisesti kiinnostava uutinen, että juutalainen ateisti Thomas Nagel olisi itse asiassa kristitty kreationisti ja ”fundamentalistissävyiseen Jumalaan” uskova ja että hän esiintyisi ateistina vain hämätäkseen kuulijoitaan, ja johtaakseen heitä harhaan professorin arvovallalla ja näin toteuttaisi ”kiilastrategiaa”. Mutta kannattaa ehkä olla varovainen tällaisten ”paljastusten” kanssa, koska ne saattavat kääntyä esittäjäänsä vastaan – ne voidaan tulkita niiden esittäjän kyvyttömyydeksi erottaa oman mielikuvituksensa tuotteita todellisuudesta.
Valtaoja kokee hyvin kielteisenä ateisti Nagelin ajatuksen, jonka mukaan ”ainoa tapa opettaa biologisia tosiasioita neutraalisti on myöntää, että empiiristä todistusaineistoa voidaan tulkita eri tavoilla ja tulkinta voi johtaa erilaisiin päätelmiin riippuen siitä, minkä uskonnollisen oletuksen pohjalta sitä tulkitaan”. Valtaoja antaa minulle kaiken kunnian tästä ajatuksesta, vaikka se on lähes suoraa lainausta Thomas Nagelin artikkelista ”Public Education and Intelligent Design” (Philosophy & Public Affairs 36, 2008, no 2: s. 201). Valtaojan mukaan tähän ajatukseen sisältyy vaatimus, että olisi luovuttava koko menestyksekkään tieteen perusmetodista vain siksi, että ”fundamentalistissävyinen Jumala” saataisiin kaiken lähtökohdaksi. Itse asiassa tähän ajatukseen sisältyy vain avoimuus sen osalta, onko Jumala olemassa ja onko hän luonut maailman. Tällainen avoimuus on kuitenkin Valtaojalle niin pelottavaa, että hän turvautuu sen puolustajien tunneperäiseen leimaamiseen. On ymmärrettävää, ettei Valtaojalla tähtitieteilijänä riitä aikaa ja energiaa seurata aikamme filosofista keskustelua, mutta tämä puute hänen kannattaisi huomioida tätä keskustelua kommentoidessaan.
Käsitellessään kirjojani Usko, tiede ja Raamattu ja Usko, tiede ja evoluutio Valtaoja ei onnistu tuomaan esille yhtään väitettä, jota olisin kyseisissä kirjoissani puolustanut. Tämä tuntuu hyvin merkilliseltä saavutukselta, kun kyseessä on henkilö, joka väittää lukeneensa molemmat kirjani. Valtaoja laittaa estottomasti suuhuni väitteitä, joita en ole koskaan esittänyt. Johtuuko tämä siitä, että hän ei pysty argumentoimaan niitä ajatuksia vastaan, joita olen kirjoissani puolustanut. Ehdottaisin, että Esko Valtaoja noudattaisi tieteellisiä keskustelusääntöjä: kritisoisi minua vain ajatuksista, joita olen esittänyt, vastaisi argumentteihin argumenteilla ja jos mahdollista, pidättyisi henkilöön kohdistuvasta tunneperäisestä leimaamisesta. Jos viimemainittu tuntuu mahdottomalta, kaksi ensiksi mainittuakin olisi jo merkittävää edistystä.
Valtaojalla näyttää olevan voimakas pelko, että usko Jumalaan johtaa kriittisen ajattelun kuolemaan. Tieteen ja kulttuurin historia kuitenkin osoittaa, ettei näin ole asianlaita. Olen kirjassani Usko, tiede ja evoluutio dokumentoinut aika perusteellisesti väitettä, että kristinuskon perususkomuksilla oli tärkeä merkitys modernin luonnontieteen räjähdyksenomaisessa kehityksessä 1500-1700 -luvuilla. Tieteellinen vallankumous ei tapahtunut naturalistisen uskonvakaumuksen pohjalta. Sosialististen maiden historia herättää epäilyksen, että tieteen kaapuun verhoutuva ateismi tulee kriittisen ajattelun viholliseksi.
Esko Valtaoja on tähän mennessä kieltäytynyt julkisesti väittelemästä kanssani. Toivoisin kuitenkin, että Valtaoja olisi valmis puolustamaan näkemyksiään tilanteessa, jossa hän joutuisi vastaamaan argumentteihin argumenteilla.
Nagelin mukaan on syntynyt ”oikeaoppisuuden muoto, jota tuetaan huonoilla argumenteilla ja jolla on taipumus liioitella evoluutioteorian puolesta esitettäviä oikeutettuja tieteellisiä väitteitä. Teorian epäilijöitä pidetään niin vaarallisina ja niin huonomaineisesti motivoituina, että heiltä täytyy kieltää vähäisinkin oikeutettu motiivi.” (s. 187-188.) Usko siihen, ettei mikään määrä todistusaineistoa naturalistista evoluutioteoriaa vastaan voi olla todistusaineistoa älykkään suunnitelman teorian puolesta, on luonteeltaan ”perustelematon perusoletus siitä, miten maailma toimii, olennaisesti tietynlaista naturalismia” (s. 194)

Tapio Puolimatka

8 kommenttia:

Pertti kirjoitti...

Skepsis ry on aina puolustanut luonnontieteitä ja kreationismia on yhdistyksessämme kritisoitu alusta alkaen. Emme ole edelleenkään puuttuneet uskontojen sisältöön tai tunnustukseen millään tavalla emmekä ole esim. kritisoineet kirkkoa,koska olemme uskonnollisesti sitoutumaton tieteellinen yhdistys.

Kuulumme Tieteellisten Seurojen Valtuuskuntaan,jolla on Suomessa lain takaama asema.Vapaa-ajattejain liitto on taas aatteellinen yhdistys,joka puolustaa uskonnottomien oikeuksia.

Mutta jos halutaan sotkea uskontoa tieteeseen,niin on erikoista,että sen kritisoiminen olisi kiellettyä. Se koetaan hyökkäykseksi uskontoa kohtaan ja leimataan pelkäksi ateistien höpinäksi. Siis samanlaista tunteenomaista argumentointia mistä meitä syytetään. Puolimatkan ajatuksia ovat kritisoineen julkisesti ainakin professorit Esko Valtaoja,Jukka Maalampi ja Timo Salmi,

ID teoriaa ei ole hyväksytty tiedeyhteisössä siitä yksinkertaisesta syystä,ettei se esitä mitään sellaista,joka osoittaisi sen tieteeksi. Jos sieltä löytyisi edes jotakin uutta ja mullistavaa,niin tiedeyhteisö ottaisi asiat riemuiten vastaan. Tieteessä kun ei ole dogmeja ja valmiiksi asetettuja totuuksia,vaan se on itseänsä korjaavaa ja alati uudistuvaa. Jos tutustuu hieman ID taustoihin, se on kreationismia,tämän on todennut Suomessa Kirkon tutkimuskeskuskin.

Ystävällisin terveisin
Pertti Laine, puheenjohtaja,Skepsis ry

Nimetön kirjoitti...

Laine kirjoitti:

"Emme ole edelleenkään puuttuneet uskontojen sisältöön tai tunnustukseen millään tavalla emmekä ole esim. kritisoineet kirkkoa,koska olemme uskonnollisesti sitoutumaton tieteellinen yhdistys."

Sarjassamme väitteitä, joita ei moni Skepsis Ry:n viime vuosien toimintaa seurannut taida uskoa. Mitä tuo käytännössä tarkoittaa?

Faktathan ovat nämä:

1) Skepsis Ry:n hallituksen jäsenet ovat Skepsis Ry:n edustajina esiintyessään puuttuneet uskontojen (tai ainakin kristinuskon) sisältöön. Samoin kirkkoa on Skepsis Ry:n hallituksen jäsenten toimesta kritisoitu.

2) Skepsis Ry:n virallinen lehti on viime vuosina jatkuvasti kirjoittanut yksinomaan Jumala-uskon mielekkyyden kyseenalaistavia artikkeleita, eikä lainkaan Jumala-uskoa puoltavia artikkeleita. Esim. oma esittelysikin tämän vuoden Skeptikko-lehdessä alkoi kertomuksella siitä, kuinka päiväkerhoiässä uskoit hetken Jumalaan tai johonkin sen kaltaiseen ja päättyi siihen, kuinka kerroit näkemyksesi siitä, mihin skeptikko uskoo (joka oli muuten uskonnollisesti sitoutunut näkemys):

"Skeptikko ei usko yliluonnolliseen, eikä voi löytää onnea kuolemattomuudestaan, mutta minä en sellaista onnea tarvitse. En hae suuria merkityksiä elämästä. Ihailen luontoa ja maailmankaikkeutta, sitä kuinka mitätön ihminen loppujen lopuksi on. Olen ehkä outo, mutta en koe kuolemanpelkoa. Kun aivotoimintani lakkaa, minä en tiedä siitä yhtikäs mitään."

3) Todella monessa Skeptikko-lehden artikkelissa on tänäkin vuonna käsitelty nimenomaan uskontoja, ja nimenomaan (yksinomaan) negatiivisesti. Käsittelyä on ollut niin paljon, että se on ollut Skepsis Ry:n virallisen lehden pääaihe ainakin viime kahtena vuotena.

"Mutta jos halutaan sotkea uskontoa tieteeseen,niin on erikoista,että sen kritisoiminen olisi kiellettyä."

Skepsis Ry jakoi palkinnon tieteen ja uskonnon sotkemisesta. Mutta harrastaa itse lehdissään jatkuvasti samaa. Myös esim. viitattu Maalammen kirjoitus sotki tiedettä ja uskontoa. Teesi oli se, että luonnontieteet eivät voi antaa missään tapauksessa evidenssiä Luojalle, mutta Luojan tarpeettomuudelle kuulemma ne sitä voivat antaa. Puolimatka kirjoissaan kyseenalaisti juuri tämän väitetyn teesin, että luonnontieteellinen data johtaisi väistämättä ateismiin tai agnostismiin. Sen kritisoiminen oli Skepsis Ry:n mielestä kiellettyä. Skeptisen suhtautumisen seurauksena tähän monen (myös Skepsis Ry:n edustajan) julkisuudessa esittämään väitteeseen oli Huuhaa-palkinto. Kriittistä ajattelua ei kaikkialla haluta edistää.

Timo Koivisto kirjoitti...

Vähän aiheen sivusta, mutta kuitenkin:

"Jos tutustuu hieman ID taustoihin, se on kreationismia,tämän on todennut Suomessa Kirkon tutkimuskeskuskin."

Tämä keskustelu tuo jälleen kerran esille sen periaatteellisen ongelman, mikä kristinuskon perusteiden puolustamiseen eli apologiaan nykyisessä tilanteessa liittyy: sekulaari ja materialistista ajattelua edustava osapuoli saakin (yllättävää?) tukea kirkon virallisen linjan taholta.

Mitä tämä kertoo meille verkottumisesta apologian (ja ylipäätään monen muunkin asian) suhteen? Eli keiden kanssa meidän raamatullisten kristittyjen olisi syytä tehdä yhteistyötä?

Vastaan itse: emme voi enää tehdä yhteistyötä perinteisin tunnustuskunnallisin ja organisatorisin perustein. Mikäli näin teemme, olemme aina uudelleen siinä onnettomassa tilanteessa (eli tulemme yllätetyiksi ns. "housut kintuissa"), jossa virallinen kirkko-organisaatio ajaa aina halutessaan oikealta ohi perävalot jouluvaloja vilkkuen.

Muuten... Tämän Puolimatka - Valtaoja-debatin jälkeen eräs muinainen keskustelu emerituspiispa Pihkalan ja ko. Valtaojan kanssa tulee mielestäni aika mielenkiintoiseen, ellei peräti outoon valoon...

Nimetön kirjoitti...

Skepsis Ry:n puheenjohtaja Laine kirjoitti:

"Jos tutustuu hieman ID taustoihin, se on kreationismia,tämän on todennut Suomessa Kirkon tutkimuskeskuskin."

Saisiko lähteen, jossa Kirkon tutkimuskeskus näin muuten esittää?

Kirkon tutkimuskeskuksen palkkalistoilla on toki eräs Ketola-niminen uskonto-kritiikkiä kannattava ja itsekin sitä harjoittava henkilö (joka on tainnut myös tehdä joskus yhteistyötä Skepsis Ry:n kanssa), joka näin saattaa ajatella. Mutta hänkään ei ole kirjoittanut aiheesta tietääkseni missään Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisussa.

Kirkon tutkimuskeskuksen en siis itse tiedä asiaan ottaneen kantaa. Jos kannanotto tai tällaisen kannan "toteaminen" on Kirkon tutkimuskeskuksen toimesta tehty, voisitko kertoa, missä se on tehty ja julkaistu?

Markku kirjoitti...

>> Tieteessä kun ei ole dogmeja ja valmiiksi asetettuja totuuksia,vaan se on itseänsä korjaavaa ja alati uudistuvaa. <<

Höpö höpö.

Viimeistään tässä vaiheessa tulee selväksi, että arvoisa Skepsiksen puheenjohtaja joko ei ole lukenut Puolimatkan kirjoja tai ei muuten ole ollenkaan kartalla keskustelusta.

Naturalistisessa tiedekäsityksessä NIMENOMAAN on asetettuja dogmeja.

Koko ajattelutapa perustuu ennakko-oletukseen, että "on olemassa vain luonto eikä luonnon ulkopuolella ole mitään".

Jos totuus sattuu olemaan naturalistisen tiedekäsityksen määrittelemän pelikentän ulkopuolella, sen pahempi totuudelle.

Otetaanpa käytännön esimerkki.

Millaista tuhertamista on jalkapallon pelaaminen, jos maali on pelikentän rajojen ulkopuolella?

Naturalistisessa luonnontieteessä on kysymys juuri tästä. Kun joku potkaisee pallon maalia kohti, tuomari viheltää pilliin: "YLI!!!!"

Pallo viedään keskialueelle, ja tuhertaminen jatkuu...

Unknown kirjoitti...

Pera Laine jätti kertomatta että heidän yhdistyksen hallituksen jäsen on myös vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja. Tällä näyttää menevän roolit sekaisin ja melko asiallisetkin kirjoitukset päätetään toteamukseen myyttisistä paimentolaisten nuotiotarinoista pitää päästä eroon.

Nimetön kirjoitti...

C.S Peirce ja tieteen filosofia haltuun uskovaiset kiitos...

tokihan saatte uskoa siihen metafysiikkaan mutta sillon se on teillä velvollisuus todistaa että sillä on jotain "käytännön" merkitystä.... (abstraktit haahuilut ja todellisuus kun ovat kaksi eri-asiaa)

Nimetön kirjoitti...

Miksi luomisoppia pitäisi opettaa koulussa? Ei ole ainuttakaan todistetta siitä, että tämä maailmankaikkeutemme olisi heidän oppiensa perusteella luotu. Joidenkin silmissä se vain näyttää luodulta, koska on ominaisuuksiltaan monimutkainen systeemi.

Uskovaisten TV7 kanavalla näkee välillä kylähulluja, jotka manaavat tieteen alimpaan helvettiin ja rienaavat miten tiede on aiheuttanut nykyajan kärsimykset, sodat jne.
Onhan sotia ollut ennen tieteen kehittymistäkin. Mitä eroa on jos kepillä lyö viereisen luolamiehen kuoliaaksi tai räjäyttää viereisen maan kaupungin atomipommilla? Jälkimmäisessä kuolee enemmän ihmisiä, mutta tulos sama; Joku kuolee...Siihen ei tiedettä tarvita.
TV7 kanavalla jopa vaadittiin, että tiede olisi taas alistettava kirkon alaisuuteen ja valvontaan. Mihin ihmeen pimeään aikaan te taas meidät haluatte? Miksi taas pitäisi jarruttaa kehitystä tuhannella vuodella?

Täytyy välillä oikein ihmetellä myös luomisopin kannattajien pokerinaamaa. He kiven kovaan väittävät olevansa väittelyssä selän päällä ja väittävät kuinka heidän oppejaan kritisoivat joutuvat turvautumaan leimaamiseen ja ala-arvoiseen arvosteluun. Mutta eihän näin ole. Vaikka arvostelu ja argumentit olisivat kuinka asiallisia, he itse antavat sen mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Heillä ei ole ainuttakaan todistetta mistään ja silti he ovat olevinaan voitolla väittelyssä. Täytyy ihailla heidän pokerinaamansa pitävyyttä. Heillä on kädessään pokeripelin huonoin käsi ja he laittavat kaikki rahansa peliin.

Miten joku viitsii edes väitellä olemattomista asioista noin tosissaan.
En ihmettele luomisoppi vs. darwinismi ohjelmassa ollutta britti professoria joka kieltäytyi väittelemästä kreatinistien kanssa. Ei sen vuoksi, että pelkäsi häviävänsä väittelyn vaan sen vuoksi, että ei ole mitään mistä väitellä ja kreationistit saisivat vain tavoittelemaansa julkisuutta saatuaan arvostetun professorin väittelemään kanssaan.